Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Sociální a zdravotní péče

Sociální, zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče

Pracovní doba sociálních pracovnic:

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 6.00 - 14.30 hodin
středa 6.00 - 16.30 hodin

Pokud plánujete osobní návštěvu kanceláře sociálních pracovnic po 14.00 hodině, doporučujeme se předem telefonicky domluvit.

Od pondělí do pátku jsou v domově přítomny sociální pracovnice, sociální asistentky. Klienti mají možnost konzultovat své problémy, přání a požadavky individuálně nebo na tzv. Výboru obyvatel, který se schází zpravidla 4x ročně, v případě potřeby častěji. Na Výboru obyvatel řeší klienti společně s pracovníky domova různé organizační záležitosti, plánují kulturní akce, diskutují o problémech, které klienty tíží.

Každý klient má sestaven tzv. Individuální plán, který obsahuje přání a potřeby klienta, je v něm nastaveno plnění, kompetence klienta i pracovníků. Individuální plán je pravidelně aktualizován, vždy je brán zřetel na individuální přání a potřeby klienta. Klademe důraz na udržování stávajících schopností klienta, nabídnutí podpory a dodržování lidské důstojnosti.

Klienti mají možnost vyplnění svého volného času, viz. Volný čas a možnosti klientů v DS.

Velmi si vážíme spolupráce s rodinnými příslušníky našich klientů.

Druhy poskytované péče

Lékařská péče - je klientům poskytována obvodním lékařem MUDr. Milanem Lukášem, který v domově ordinuje 2 x týdně (úterý a čtvrtek dopoledne) nebo dle potřeby po předchozí konzultaci. Z odborných lékařů v domově ordinuje neurolog MUDr. Petr Martínek (nepravidelně) a psychiatr MUDr. Patrick Šatný (v pondělí 1x za 14 dní). Dle potřeby, k imobilním klientům, dojíždí zubní lékařka MUDr. Marie Kulková nebo MUDr. Michaela Kaletová. Ostatní odborná vyšetření klienta jsou zpravidla zajištěna na poliklinice v Bystřici nad Perštejnem nebo v nemocnici Nové Město na Moravě.

Ordinační doba MUDr. Milana Lukáše -  úterý 8.30 - 12.30 hodin, čtvrtek 10.00 - 12.00 hodin

Ordinační doba MUDr. Patricka Šatného - liché pondělí 8. 30 - 12.00 hodin

 

Klientům je k dispozici logopedická péče pod vedením Mgr. Dariny Čurdové Ph.D., která do domova dojíždí minimálně 1x týdně. Koordinátorem logopedie je pí Jana Bartošová, DiS. - vedoucí služby DZR. Logopedická péče je tohoto času pozastavena.

 

Ošetřovatelská péče - je zajišťována personálem sociálního a zdravotního úseku domova  24 hod. denně, kdy je přítomna všeobecná sestra. Pracovníky v sociálních službách - pečovatele vedou vedoucí služby DS, DZR, kteří jsou v domově přítomny zpravidla každý pracovní den od 6.00 do 14.30 hodin. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně, jsou zajišťovány jeho potřeby a na základě těchto potřeb jsou vypracovány Plány péče. Personál je pravidelně proškolován a vzděláván v ošetřovatelských, komunikačních, psychologických a etických tématech a dovednostech.

Rehabilitační péče - cílem ošetřovatelské rehabilitace je udržet uživatele v co možná nejlepší fyzické a psychické kondici, zachovat nebo zlepšit jejich mobilitu, samostatnost a soběstačnost, předcházet vzniku imobilizačního syndromu, dekubitů a možným kontrakturám. Ošetřovatelská rehabilitace klientů probíhá pod vedením všeobecné sestry, která je ve spolupráci s obvodním lékařem. K poskytování ošetřovatelské rehabilitace patří provádění nácviku chůze v chodítku, nácviku přesunu z lůžka na invalidním vozíku, samostatné používání invalidního vozíku, polohování klientů v lůžku, dechová cvičení, pasivní cvičení na lůžku, skupinové i individuální cvičení.

Součástí péče o klienty jsou i prvky paliativní péče. Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemoc v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým

Zdravotní a ošetřovatelská péče, Zákon o zdravotních službách
č. 372/2011 Sb.

Úhrada za poskytované zdravotní služby:
V DS Mitrov jsou zdravotními sestrami poskytovány pouze zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nejsou poskytovány žádné zdravotní služby hrazené klientem, nebo částečně hrazené klientem.

Písemné souhlasy se zdravotními péčí:
V DS Mitrov nejsou poskytovány zdravotní služby, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas od klienta.

Osoby získávající způsobilost k výkonu povolání:
V DS Mitrov se na poskytování služeb mohou podílet osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, a to včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace. Klient může přítomnost těchto osob při poskytování zdravotních služeb a hahlížení do zdravotnické dokumentace zakázat.