Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby

Služby

 1. Zřizovatel Domova pro seniory Mitrov je Kraj Vysočina.
 2. Kapacita Domova pro seniory je 63 lůžek, Domova se zvláštním režimem 63 lůžek.
 3. Sociální služba je celodenní pobytová (nepřetržitý provoz).
 4. Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,  zajišťuje s účinností od 1. 1. 2007 činnost ve dvou typech zařízení soc. služeb:

  A.  Domov pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb.)
  B.  Domov se zvláštním režimem (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.)


A.  DOMOV PRO SENIORY  (DS):

POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY

Posláním Domova pro seniory Mitrov je zajištění podpory uživatelům tak, aby byla zajištěna smysluplnost každodenního žití při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

Domov nabízí, zajišťuje a podporuje

 • ubytování, celodenní stravu včetně diet, úklid, péči o ošacení
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu včetně hygieny
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • aktivizační a volnočasové činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní, ošetřovatelskou a  základní rehabilitační péči
 • péči tělesnou, duševní, duchovní a kulturní
 • základní sociální poradenství

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

Cílovou skupinou Domova pro seniory Mitrov jsou:

 • senioři se ztrátou či snížením soběstačnosti v základních životních dovednostech
 • senioři, jejichž situace vyžaduje pravidelnou nebo občasnou pomoc jiné fyzické osoby
 • senioři neschopní uplatňovat své nároky, práva a orientaci v sociální síti
 • senioři s chronickým a jiným zdravotním postižením
 • senioři s kombinovaným postižením
 • senioři s Alzheimerovou chorobou dle individuálního posouzení
 • senioři s jinými druhy demencí dle individuálního posouzení
 • senioři, kterí dosáhli věku rozhodného k přiznání starobního důchodu

 Okruh osob:

 • senioři od 65 let 

 Naše zařízení nemůže poskytnout služby uživatelům:

 • seniorům, u nichž nejsme schopni kvalitně zajistit ošetřovatelskou péči, vzhledem k našim podmínkám, personálnímu obsazení a vybavení
 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • seniorům páchajícím trestnou činnost, lidem požívajícím nadměrné množství alkoholu a užívajícím toxikologické, psychotropní a omamné látky
 • seniorům, kteří z důvodu duševní poruchy výrazně narušují občanské vztahy, kolektivní soužití 
 • seniorům, u kterých se vyskytuje akutní infekční onemocnění

 CÍLE SLUŽBY

 • podporovat uživatele služby v aktivním prožití období stráveného v domově, přitom dbát na jeho individuální a zdravotní potřeby
 • podporovat a udržovat v maximální možné míře rozumové a motorické dovednosti a návyky, které jsou v době přijetí uživatele do domova zachovány
 • umožnit prožití důstojného života v domově:

                a) ubytování v jedno, dvou, tří, čtyřlůžkových pokojích, v rámci možností respektovat právo
                     na soukromí

                b) zajistit odbornou a bezpečnou péči

                c) podporovat soběstačnost uživatele

                d) uplatňovat právo na svobodné rozhodování

                e) v rámci našich podmínek udržovat styk s okolím

                f) podporovat styk s rodinou, s opatrovníky - zapojit je do péče o uživatele, plánování 
                    služby a života domova

               g) umožnit uživatelům využít nabídky služeb dobrovolníků

               h) podporovat co nejvíce běžný způsob života uživatele

               ch) umožnit uživatelům začleňování do běžného života

Cíle jednotlivých úseků jsou přílohou tohoto standardu č .1 .  jsou aktualizovány dle potřeby, minimálně 1 x ročně.

B.  DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM  (DZR):

Posláním Domova se zvláštním režimem - oddělení Slunečnice, je poskytnout pobytové služby lidem, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění – Alzheimerovy choroby nebo jiného druhu demence a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov nabízí, zajišťuje a podporuje

 • ubytování, celodenní stravu včetně diet, úklid, péči o ošacení
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu včetně hygieny
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle individuálních přání a potřeb a možností uživatele
 • aktivizační, volnočasové činnosti
 • péči tělesnou, duševní a duchovní
 • ošetřovatelskou péči, lékařskou a základní rehabilitační péči
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, potřeb a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní  sociální poradenství

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

Uživatelé vyžadující zvláštní režim

 • lidé s chronickým duševním onemocněním, osoby s demencí, kteří neohrožují sami sebe ani své okolí
  • lidé s Alzheimerovou demencí
  • lidé s jinými druhy demencí dle individuálního posouzení lékařem
 • lidé, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního či invalidního důchodu

 Okruh osob

- dospělí  od 55 

Naše zařízení nemůže poskytnout služby uživatelům

 • lidem, jejichž zdravotní stav nevyžaduje zvláštní režim
 • lidem, u nichž nejsme schopni kvalitně zajistit ošetřovatelskou péči, vzhledem k našim podmínkám, personálnímu obsazení a vybavení
 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • lidem páchajícím trestnou činnost, lidem požívajícím nadměrné množství alkoholu či užívajícím toxikologické, psychotropní a omamné látky
 • lidem, u kterých se vyskytuje akutní infekční onemocnění

CÍLE SLUŽBY

 • podporovat uživatele v aktivním prožití života stráveného v domově, přitom dbát na jeho individuální, smyslové a zdravotní možnosti
 • podporovat a udržovat do co nejvíce možné míry rozumové, smyslové, motorické dovednosti a návyky, které jsou v době přijetí uživatele do domova alespoň částečně zachovány
 • umožnit prožití důstojného stáří:

                  a) ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, v rámci možností respektování práva 
                       na soukromí
                  b) přizpůsobit uspořádání, zařízení a režim v oddělení cílové skupině
                  c) zajistit odbornou a bezpečnou péči
                  d) podporovat  soběstačnost uživatele
                  e) uplatňovat právo uživatele na svobodné rozhodování,
                      pokud je toho uživatel schopen
                  f) v rámci našich podmínek udržovat styk uživatele s okolím
                  g) podporovat styk s rodinou, opatrovníky, s cílem zapojení do péče o uživatele, do   
                       plánování služby a života domova
                  h) umožnit uživatelům využít nabídky služeb dobrovolníků

 Cíle jednotlivých úseků jsou přílohou tohoto standardu a jsou aktualizovány dle potřeby,  
 minimálně 1x ročně.

 ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1. Respektování práv, potřeb uživatele, možnost volby.
2. Chápání a vnímání uživatele jako jednotlivce, podporování a uspokojování jeho individuální 
    potřeby a aktivity, jednání na úrovni vzájemného přátelství, rovnocennosti.
3. Přizpůsobení nabízené služby požadavkům a potřebám uživatele.
4. Podporování vzájemné důvěry, ohleduplnosti, respektu, úcty, partnerství
5. Respektování společenského postavení uživatele.
6. Dodržování Listiny základních práv a svobod.

ZÁSADY PODLE PRAVIDEL PĚTI P

Pochopit.  Podpořit.  Přizpůsobit se.  Pomoci.  Provést.