Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory (DS)

Domov pro seniory (DS)

ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ ORGANIZACE

POSLÁNÍ DS MITROV

Posláním Domova pro seniory Mitrov je zajištění podpory uživatelům tak, aby byla zajištěna smysluplnost každodenního žití při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

Domov nabízí, zajišťuje a podporuje:

 • ubytování, celodenní stravu včetně diet, úklid, péči o ošacení
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu včetně hygieny
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • aktivizační a volnočasové činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní, ošetřovatelskou a základní rehabilitační péči
 • péči tělesnou, duševní, duchovní a kulturní
 • základní sociální poradenství

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

Cílovou skupinou Domova pro seniory Mitrov jsou:

 • senioři se ztrátou či snížením soběstačnosti v základních životních dovednostech, kterým nemohou ostatní sociální služby poskytnout adekvátní péči a jejichž situace vyžaduje  pravidelnou nebo občasnou pomoc jiné fyzické osoby, jsou neschopní uplatňovat své nároky, práva a orientaci v sociální síti, senioři  s  Alzheimerovou chorobou  dle individuálního posouzení
  či s jinými druhy demencí dle individuálního posouzení
 • prioritní cílovou skupinou jsou osoby z Kraje Vysočina

 Okruh osob:

 • osoby od 60 let  

Naše zařízení nemůže poskytnout služby uživatelům:

 • seniorům, u nichž nejsme schopni kvalitně zajistit ošetřovatelskou péči, vzhledem k našim podmínkám, personálnímu obsazení a vybavení
 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • seniorům páchajícím trestnou činnost, lidem požívajícím nadměrné množství alkoholu a užívajícím toxikologické, psychotropní a omamné látky
 • seniorům, kteří z důvodu duševní poruchy výrazně narušují občanské vztahy a kolektivní soužití 
 • seniorům, u kterých se vyskytuje akutní infekční onemocnění

CÍLE SLUŽBY

 • podporovat uživatele služby v aktivním prožití období stráveného v domově, přitom dbát na jeho individuální a zdravotní potřeby
 • podporovat a udržovat v maximální možné míře rozumové a motorické dovednosti a návyky, které jsou v době přijetí uživatele do domova zachovány
 • umožnit prožití důstojného života v domově:
  • ubytování v jedno, dvou lůžkových pokojích, v rámci  možností respektovat právo  na soukromí
  • zajistit odbornou a bezpečnou péči
  • podporovat soběstačnost uživatele
  • uplatňovat  právo na svobodné rozhodování
  • v rámci našich podmínek udržovat kontakt s okolím
  • podporovat kontakt s rodinou,  opatrovníky - zapojit je do péče o uživatele, plánování služby a života domova
  • umožnit uživatelům využít nabídky služeb dobrovolníků
  • co nejvíce podporovat běžný způsob života uživatele
  • umožnit uživatelům začleňování do běžného života

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ  SLUŽBY

 1. Respektování práv, potřeb uživatele, možnost volby.
 2. Chápání a vnímání uživatele jako jednotlivce, podporování  a uspokojování jeho individuální  potřeby a aktivity, jednání na úrovni vzájemného přátelství, rovnocennosti.
 3. Přizpůsobení nabízené služby požadavkům a potřebám uživatele.
 4. Podporování vzájemné důvěry, ohleduplnosti, respektu, úcty, partnerství.
 5. Respektování společenského postavení uživatele.
 6. Dodržování Listiny základních práv a svobod.

ZÁSADY PODLE PRAVIDEL PĚTI P

Pochopit. Podpořit. Přizpůsobit se. Pomoci. Provést.