Domov pro seniory (DS)

ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ ORGANIZACE

POSLÁNÍ DS MITROV

Posláním Domova pro seniory Mitrov je zajištění podpory uživatelům tak, aby byla zajištěna smysluplnost každodenního žití při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

Domov nabízí,   zajišťuje  a podporuje

 • ubytování, celodenní stravu včetně diet, úklid, péči o ošacení
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu včetně hygieny
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • aktivizační a volnočasové činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní, ošetřovatelskou a základní rehabilitační péči
 • péči tělesnou, duševní, duchovní a kulturní
 • základní sociální poradenství

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

Cílovou skupinou Domova pro seniory Mitrov jsou:

 • senioři se ztrátou či snížením soběstačnosti v základních životních dovednostech, kterým nemohou ostatní sociální služby poskytnout adekvátní péči a jejichž situace vyžaduje  pravidelnou nebo občasnou pomoc jiné fyzické osoby, jsou neschopní uplatňovat své nároky, práva a orientaci v sociální síti, senioři  s  Alzheimerovou chorobou  dle individuálního posouzení
  či s jinými druhy demencí dle individuálního posouzení
 • prioritní cílovou skupinou jsou osoby z Kraje Vysočina

 Okruh osob:

 • poskytujeme službu osobám od 62 let, nově přijímáme pouze zájemce od 65 let  

Naše zařízení nemůže poskytnout služby uživatelům:

 • seniorům, u nichž nejsme schopni kvalitně zajistit ošetřovatelskou péči, vzhledem k našim podmínkám, personálnímu obsazení a vybavení
 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • seniorům páchajícím trestnou činnost, lidem požívajícím nadměrné množství alkoholu a užívajícím toxikologické, psychotropní a omamné látky
 • seniorům, kteří z důvodu duševní poruchy výrazně narušují občanské vztahy a kolektivní soužití 
 • seniorům, u kterých se vyskytuje akutní infekční onemocnění

 

CÍLE SLUŽBY

 • podporovat uživatele služby v aktivním prožití období stráveného v domově, přitom dbát na jeho individuální a zdravotní potřeby
 • podporovat a udržovat v maximální možné míře rozumové a motorické dovednosti a návyky, které jsou v době přijetí uživatele do domova zachovány
 • umožnit prožití důstojného života v domově:

a)  ubytování v jedno, dvou lůžkových pokojích, v rámci  možností respektovat právo  na soukromí

b)   zajistit odbornou a bezpečnou péči

c)   podporovat soběstačnost uživatele

d)   uplatňovat  právo na svobodné rozhodování

e)   v rámci našich podmínek udržovat kontakt s okolím

f)   podporovat kontakt s rodinou,  opatrovníky - zapojit je do péče o uživatele, plánování služby a života domova

g)   umožnit uživatelům využít nabídky služeb dobrovolníků

h)  co nejvíce podporovat běžný způsob života uživatele

ch)umožnit uživatelům začleňování do běžného života

.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ  SLUŽBY

1.     Respektování práv, potřeb uživatele, možnost volby.

2.     Chápání a vnímání uživatele jako jednotlivce, podporování  a uspokojování jeho individuální  potřeby a aktivity, jednání
        na úrovni vzájemného přátelství, rovnocennosti.

3.     Přizpůsobení nabízené služby požadavkům a potřebám uživatele.

4.     Podporování vzájemné důvěry, ohleduplnosti, respektu, úcty, partnerství.

5.     Respektování společenského postavení uživatele.

6.     Dodržování Listiny základních práv a svobod.

 

ZÁSADY PODLE PRAVIDEL PĚTI  P

Pochopit.  Podpořit.  Přizpůsobit se.  Pomoci.  Provést.